Eoos houdt zich niet alleen bezig met het organiseren van feestjes, maar behartigt ook de rechten van Taal- en Regiostudenten in verschillende raden en commissies. Samen met het POC- en CC-team zullen de onderwijsverantwoordelijken* zich buigen over belangrijke dossiers die dit jaar op tafel liggen.

Wanneer je vragen hebt over de examenplanning, examenresultaten of andere onderwijsgerelateerde zaken, aarzel dan niet en contacteer ons.

Taal- en Regiostudies is vertegenwoordigd in:

POC en CC

 • De POC (Permanente OnderwijsCommissie)
  Taal- en Regiostudies is verantwoordelijk voor alle opleidingen binnen Taal- en Regiostudies. Ze behandelt zowel curriculumgerelateerde onderwerpen als studentengerelateerde onderwerpen. De POC bestaat uit de programmadirecteur (prof. Nawas), leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP), assisterend en bijzonder academisch personeel (A- BAP) en uit vertegenwoordigers van de studenten. 
  POC Taal- & Regiostudies – 
 • De CC’s (Curriculumcommissies) fungeren als overleg- en discussieorganen voor de verschillende richtingen binnen de POC Taal- en Regiostudies. Er zijn drie curriculumcommissies: CC Japanse studies, CC Chinese studies en CC Arabistiek en Islamkunde. Elke CC bestaat uit de leden van het ZAP en A-BAP en uit twee tot vier studenten. De POC Taal- en Regiostudies heeft ook haar eigen community op Toledo. Daar vind je onder meer de verslagen en vergaderdocumenten van POC en CC.
  Opmerkingen en/of bezwaren? Neem contact met ons op!
  • CC Arabistiek
  • CC Japanologie
  • CC Sinologie:

Didactische commissie en Subfaculteitsraad

 • De Didactische commissie of Facultaire POC is in se een overkoepelende permanente onderwijscommissie, die bevoegd is voor alle opleidingen binnen de faculteit Letteren.
  De didactische commissie bestaat uit 20 (stemgerechtigde) leden: 10 leden uit het ZAP, 3 leden van het A-BAP en 7 studenten. Taal- en Regiostudies wordt daar vertegenwoordigd door Alice Delhoux.
  Daarnaast zijn er ook verschillende waarnemende leden. De Subfaculteitsraad is het op één na hoogste bestuursorgaan binnen de faculteit Letteren. De Subfaculteitsraad verkiest onder meer de decaan en vicedecanen, bepaalt de interne structuur van de faculteit Letteren, keurt het beleidsplan goed en ziet toe op de beleidsmaatregelen die daaruit voortvloeien. In de Subfaculteitsraad zetelen (in principe) de decaan, de vicedecaan onderwijs, de vicedecaan onderzoek, de administratieve directeur, alle voltijdse ZAP-leden, vertegenwoordigers van het deeltijdse ZAP, vertegenwoordigers van het A-BAP en ATP en tevens 17 studenten.
  In de subfaculteitsraad zetelen voor Taal- en Regiostudies Alice Delhoux en Aagje Van Eyken.

CORaaL

 • CORaaL (CampusOverkoepelende Raad Letteren) staat in voor studentenvertegenwoordiging van de faculteit Letteren op facultair niveau: faculteitsbestuur, faculteitsraad, didactische commissie… CORaaL vergadert om de twee weken om te overleggen over dossiers die alle studenten van de faculteit Letteren aanbelangen (bv. de invoering van de tweejarige master, integratie van de academische hogeschoolopleidingen etc.). Naast een rol als overlegorgaan vervult CORaaL ook de functie van beslissingsorgaan op de vergadering van de Studentenraad KU Leuven.
  CORaaL vertegenwoordigt alle campussen van de Faculteit Letteren: Leuven (+Kortrijk), Brussel en Antwerpen. De leden van CORaaL verkiezen een voorzitter en een ondervoorzitter.
  De studentenvertegenwoordigers van Eoos zijn dit jaar Jing van den Berg, Lara Meyvisch
  De voorzitter leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt CORaaL in het faculteitsbestuur. De ondervoorzitter is zijn plaatsvervanger. Naast Taal- en Regiostudies zijn ook de andere letterenrichtingen Archeologie, Taal- en Letterkunde, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Musicologie vertegenwoordigd. CORaaL heeft een eigen community op Toledo: deze is te vinden op je startpagina, onder “CORaaL: CampusOverkoepelende Raad Letteren”. Daar vind je onder meer verdere informatie, de data van de vergaderingen en de verslagen van vorige vergaderingen.

LOKO en de LOKO AV

 • LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) is de overkoepeling van de Leuvense studentenkringen. LOKO verdeelt haar taken in drie categorieën: diensten, activiteiten en studentenvertegenwoordiging. LOKO biedt zowel diensten aan individuele studenten als aan studentenverenigingen. Zo biedt LOKO een gratis advocaat aan aan studenten die problemen hebben met hun kotbaas (zoals geschillen over de huurwaarborg). Maar LOKO baat tevens een fuifzaal uit: de Albatros, met speciale kortingen voor studentenkringen. LOKO organiseert daarnaast diverse activiteiten op cultureel, sportief en internationaal vlak zoals onder andere het Interfacultair TheaterFestival, het kunstenfestival Ithaka, de 24-urenloop, de studentenmarathon en het InterFacultair Bekertornooi. Op het gebied van onderwijs heeft LOKO vertegenwoordigers in alle organen van de KU Leuven, op overlegmomenten met de stad en de politie en in het bestuur van Acco, Alma, Velo, STUK, …Elke drie weken komt de Algemene Vergadering (AV) van LOKO samen op vrijdagavond. Hierin zetelen de studentenvertegenwoordigers van de universiteits- en hogeschoolkringen.
  De studentenvertegenwoordigers zijn dit jaar Emilie Xu.
  KOCO, het Kring Overkoepelend Coördinerend Orgaan, verbindt de verschillende letterenkringen. Zij organiseren ook vergaderingen waarin wij zetelen.
  Voor de KOCO Raad van Bestuur: Emilie Xu.
  Voor de KOCO Algemene Vergadering: Emilie Xu, Shani Bellens, Mezia Nuys en Emily Van Nuffelen.
  Op de AV discussiëren de studentenvertegenwoordigers over de belangrijkste evoluties die de campus Leuven aangaan. 

STURA en de STURA AV

 • De Studentenraad KU Leuven representeert alle studenten van de universiteit KU Leuven op universitair niveau, inclusief internationale studenten ongeacht of ze aan de campus in Leuven of aan een van de andere campussen studeren.
  Via haar algemene vergadering, waarin de vertegenwoordigers van de faculteiten geraadpleegd worden, verdedigt de Studentenraad de verschillende belangen van de studenten aan de KU Leuven. Dit komt vooral neer op onderwijsmaterie. Een vertegenwoordiger van de Studentenraad KU Leuven werkt bijvoorbeeld mee aan het Onderwijs- en Examenreglement (OER), denkt na over het studieverloop en de studiebegeleiding van eerstejaarsstudenten en draagt bij aan het beleid rond onderwijskwaliteitszorg.
  De studentenvertegenwoordigers van dit jaar zijn Jing van den Berg, Lara Meyvisch
  Studentenvertegenwoordigers van de Studentenraad KU Leuven maken een officieel deel uit van alle bestuurlijke organen van de KU Leuven – ze zijn e.g. deel van de Raad van Bestuur, Academische Raad en het Gemeenschappelijk Bureau.
  Bovendien reflecteert de Studentenraad KU Leuven ook op belangrijke thema’s als internationalisering en het verzekeren van diversiteit binnen de universitaire gemeenschap. Dit doet ze in samenwerking met de verschillende campusraden op lokaal en regionaal niveau – dus in Brugge, Leuven, Brussel, Gent en op andere locaties – om bij te dragen aan het sociaal- en cultureel beleid.

*De vertegenwoordigers kunnen veranderen per academiejaar.

Zo ziet het systeem van vertegenwoordiging er in zijn totaliteit uit:

organogram