ONDERWIJS

Daarnaast ben je wanneer je zelf met vragen zit over je examenplanning, examenresultaten of andere onderwijsgerelateerde kwesties bij ons onderwijsteam aan het juiste adres. Stuur ons dus gerust een mailtje en we helpen je graag verder of verwijzen je door naar de juiste instanties.

Eoos houdt zich niet alleen bezig met het organiseren van feestjes, maar ook met studentenvertegenwoordiging. Zo behartigt het de rechten van Taal- en Regiostudenten in verschillende raden en commissies. In samenwerking met de POC- en CC-teams buigen onze onderwijsverantwoordelijken zich over de belangrijke onderwijsdossiers die elk jaar op tafel liggen. 

Vergeet zeker ook niet het Studentenportaal Letteren te raadplegen. Daar vind je vaak al het antwoord op je vraag. Bij specifieke vragen over het samenstellen van je programma en dergelijke meer kan je ook jouw Studieloopbaanbegeleider (SLB) contacteren. Wil je weten wie er achter ons onderwijsteam zit, klik dan op de onderstaande knop!

Studentenvertegenwoordiging

Als Taal- en regiostudenten worden jullie vertegenwoordigd in verschillende organen. Hieronder vinden jullie hiervan een overzicht.


POC en CC

  • De Permanente Onderwijs Commissie Taal- en Regiostudies (POC) is verantwoordelijk voor alle opleidingen binnen Taal- en Regiostudies. Ze behandelt zowel curriculumgerelateerde als studentgerelateerde onderwerpen. De POC bestaat uit de programmadirecteur (prof. Nawas), leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP), assisterend en bijzonder academisch personeel (ABAP) en studentenvertegenwoordigers. 


  • De Curriculumcommissies (CC) fungeren als overleg- en discussieorganen voor de verschillende richtingen binnen de POC Taal- en Regiostudies. Er zijn drie curriculumcommissies: de CC Japanse studies, Chinese studies en Arabistiek en islamkunde. Elke CC bestaat uit de leden van het ZAP en ABAP en idealiter twee studenten uit elke fase van de desbetreffende opleiding. De POC Taal- en Regiostudies heeft ook haar eigen community op Toledo. Daarin vind je onder meer de verslagen en vergaderdocumenten van de POC en de verschillende CC’s.


Vertegenwoordigers 2022-2023

CC Arabistiek en islamkunde: Shahin Fardad

CC Japanse studies: Lara Meyvisch

CC Chinese studies: Jing van den Berg


Didactische commissie en Subfaculteitsraad

  • De Didactische commissie (DC) of Facultaire POC is in se een overkoepelende permanente onderwijscommissie die bevoegd is voor alle opleidingen binnen de faculteit Letteren. Deze bestaat uit 20 (stemgerechtigde) leden: 10 leden uit het ZAP, 3 leden van het ABAP en 7 studenten. Taal- en Regiostudies wordt hierin vertegenwoordigd door Jing van den Berg en Shahin Fardad. Daarnaast zijn er ook verschillende waarnemende leden.


  • De Subfaculteitsraad is het op een na hoogste bestuursorgaan binnen de faculteit Letteren. Ze verkiest onder meer de decaan en vicedecanen, bepaalt de interne structuur van de faculteit, keurt het beleidsplan goed en ziet toe op de beleidsmaatregelen die daaruit voortvloeien. In de Subfaculteitsraad zetelen (in principe) de decaan, de vicedecaan onderwijs, de vicedecaan onderzoek, de administratieve directeur, alle voltijdse ZAP-leden, vertegenwoordigers van het deeltijdse ZAP, vertegenwoordigers van het ABAP en ATP en tevens 17 studenten. In de subfaculteitsraad zetelen voor Taal- en Regiostudies Jing van den Berg en Shahin Fardad.


CORaaL

  • De CampusOverkoepelende Raad Letteren (CORaaL) staat in voor de studentenvertegenwoordiging van de faculteit Letteren op facultair niveau bij onder meer het faculteitsbestuur, de faculteitsraad en de didactische commissie. CORaaL vergadert om de twee weken om te overleggen over dossiers die alle studenten van de faculteit Letteren aanbelangen (bv. de invoering van de tweejarige master, integratie van de academische hogeschoolopleidingen, de L-vakken etc.). Naast een rol als overlegorgaan vervult CORaaL ook de functie van beslissingsorgaan op de vergadering van de Studentenraad KU Leuven. CORaaL vertegenwoordigt alle campussen van de Faculteit Letteren: Leuven (+ Kortrijk), Brussel en Antwerpen. De leden van CORaaL verkiezen een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij CORaaL zijn de studentenvertegenwoordigers van Eoos zijn dit jaar Jing van den Berg en Shahin Fardad. Lin Antonis en Lauren De Bruyn zetelen als preses en vicepreses eveneens in de raad als waarnemers.


De voorzitter leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt CORaaL in het faculteitsbestuur. De ondervoorzitter is  zijn plaatsvervanger. Naast Taal- en Regiostudies zijn ook de andere letterenrichtingen Archeologie, Taal- en Letterkunde, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Musicologie vertegenwoordigd. CORaaL heeft een eigen community op Toledo: deze is te vinden op je startpagina, onder “CORaaL: CampusOverkoepelende Raad Letteren”. Daar vind je onder meer verdere informatie, de data van de vergaderingen en de verslagen van vorige vergaderingen.


STURA

  • De Studentenraad KU Leuven (Stura) is de officiële studentenraad van de universiteit KU Leuven en heeft een gelijkaardige invulling als die van CORaaL maar dan op het universitaire niveau. Hierin zetelen voor Taal- en Regiostudies net als bij CORaaL zowel de onderwijsvertegenwoordigers Jing van den Berg en Shahin Fardad als Lin Antonis (preses) en Lauren De Bruyn (vicepreses). Voor de verdere werking van Stura verwijzen we graag naar hun website.


LOKO & KOCO

  • Ons presidium zetelt verder ook in het Kring Overkoepelend Coördinerend Orgaan (KOCO Letteren) op het niveau van de faculteit en in de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) die de Leuvense kringen vertegenwoordigt op het niveau van de universiteit zelf. Onze vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van LOKO (AV) is onze huidige preses Lin Antonis. Zij zetelt tevens in de Raad van Bestuur (RVB) van KOCO en zetelt tot slot als lid van het voltallige RVB van Eoos – bestaande uit haarzelf, Lauren De Bruyn (vicepreses), Emily Van Nuffelen (hoofd Financiën) en Jing van den Berg (hoofd Onderwijs) – in het Algemeen Bestuur (AB) van KOCO. Voor meer informatie over de werking van deze twee kringoverkoepelende organisaties kan je terecht op de website van KOCO en LOKO.

Organigram

Het onderstaande organigram geeft een schematische weergave van de verschillende organen waarin Eoos zetelt en jullie als studenten vertegenwoordigt.